Všeobecné pravidlá súťaže

SHOWTIME DANCE

Súťaž SHOWTIME DANCE je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď. aj bez klubovej alebo zväzovej príslušnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá. Súťaž SHOWTIME DANCE má postupový charakter. Jednotlivé kolá postupujú nasledovne:

SLOVENSKO

REGIONÁLNE KVALIFIKÁCIE
GRAND FINÁLE
EURÓPSKE FINÁLE

REGIONÁLNE KVALIFIKÁCIE sú kvalifikačnými kolami na GRAND FINÁLE. Následne sa organizuje GRAND FINÁLE, ktoré predstavuje kvalifikačnú súťaž pre EURÓPSKE FINÁLE. Súťažiaci sa kvalifikujú do nasledovného kola počtom získaných bodov za konkrétne vystúpenie. Organizátor uverejní a oznámi hranicu získaných bodov, ktorú je potrebné dosiahnuť k postupu do ďalšieho kola až po ukončení všetkých súťaží daného kola. Ak súťažiaci dosiahol minimálnu hranicu a viac bodov, ktoré sú zverejnené, tak automaticky získava nomináciu do ďalšieho kola.

Súťaž SHOWTIME DANCE je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď. aj bez klubovej alebo zväzovej príslušnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá. Súťaž SHOWTIME DANCE má postupový charakter. Jednotlivé kolá postupujú nasledovne:

Tanečníci z iných krajín ako Slovensko sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek kvalifikácie vrátane regionálnych kvalifikácií na Slovensku alebo ONLINE kvalifikácie, čím budú môcť postúpiť priamo na EURÓPSKE FINÁLE.

OSTATNÉ KRAJINY

KVALIFIKÁCIE – CZ, HU, ONLINE

EURÓPSKE FINÁLE

KVALIFIKÁCIE sú kvalifikačnými kolami pre EURÓPSKE FINÁLE. Súťažiaci sa kvalifikujú na EURÓPSKE FINÁLE počtom získaných bodov za konkrétne vystúpenie. Organizátor uverejní a oznámi hranicu získaných bodov, ktorú je potrebné dosiahnuť k postupu do ďalšieho kola až po ukončení všetkých súťaží daného kola. Ak súťažiaci dosiahol minimálnu hranicu a viac bodov, ktoré sú zverejnené, tak automaticky získava nomináciu do ďalšieho kola.

Do súťaže SHOWTIME DANCE sa prihlasuje výlučne online prostredníctvom webovej stránky www.showtime-dance.sk . Prihlasovateľ je povinný sa zaregistrovať. V rámci svojho registrovaného účtu vie prihlasovať a spravovať svoje tanečné kluby, tanečníkov, tanečné vystúpenia, registráciu do konkrétnej súťaže a fakturáciu.

Uzávierkou prihlášok je deň, ktorý je stanovený v propozíciách súťaže.

Tanečné disciplíny a štýly sú popísané na webovej stránke v sekcií Tanečné štýly.

Organizátor môže v záujme zvýšenia atraktívnosti súťaženia spájať obdobné tanečné kategórie. Spájanie kategórií sa preferuje prevažne vo výkonnostnej kategórií „A“, ale nevylučuje výkonnostnú kategóriu „B“.

Solo (1 osoba)

Duo / Trio (2-3 osoby)

Skupina (4-7 osôb)

Formácia (8 – 24 osôb)

Produkcia (25 a viac osôb)

Solo: 1:30 – 02:30 min

Duo / Trio: 1:30 – 2:30 min

Skupina: 2:30 – 04:00 min

Formácia: 2:45 – 5:00 min

Produkcia: 2:45 – 5:00 min

Mini: 5-8 rokov

Deti: 9-11 rokov

Juniori: 12-15 rokov

Dospelí: 16-35 rokov

Senior: 36 rokov +

Generačné: 5-36+ rokov

Veková kategória sa určuje na základe dosiahnutého veku k 1. januáru daného roka.

V kategórií Solo sa môže zúčastniť súťažiaci len v predpísanej vekovej kategórií.

V kategórií Duo/Trio sa berie do úvahy vek staršieho tanečníka.

V kategórií Skupina a Formácie sa berie do úvahy vek najstaršieho tanečníka.

Výnimku môže tvoriť v prípade Skupiny 1 tanečník, v prípade Formácií 2 tanečníci a v prípade Produkcie 3-4 tanečníci, ktorí sú maximálne o jednu vekovú kategóriu starší ako je stanovená veková kategória. O túto výnimku je potrebné požiadať organizátora súťaže písomne (e-mailom).

Veková kategória generačné zahŕňa súťažiacich, ktorí majú 3 a viac vekových skupín a nie je možné aplikovať ani jednu z horeuvedených výnimiek.

Trieda „A“:

Sem patria súťažiaci, ktorí už viac rokov tancujú, čím sa predpokladá ich vyššia kvalitatívna úroveň. Do kategórie „A“ je potrebné zaradiť výlučne tých súťažiacich, ktorý sa už zúčastnili niekoľkých domácich alebo zahraničných súťaží.

Trieda „B“:

Sem patria súťažiaci, ktorí sú začiatočníci a s nižšou kvalitatívnou úrovňou.

Porota má právo na preradenie súťažiacich medzi kategóriami „A“ a „B“ na základe súťažného vystúpenia a dosiahnutého bodového hodnotenia.

Každý súťažiaci súťaží na vlastné nebezpečenstvo, tanečníci pod 18 rokov na zodpovednosť
rodičov a tanečného trénera.

Prezentácia: prebieha celý deň, dôležité je byť včas pripravený na súťaženie v zmysle harmonogramu konkrétnej súťaže.

Každý klub dostane obálku, v ktorej sú informácie o súťaži, vstupky pre tanečníkov, vstupky pre vedúcich, pri väčšom počte tanečníkov na každých 15 tanečníkov 1 náramok.


Vstupenky: je možné zakúpiť pri vchode, vstup do športovej haly je možný len s platnou vstupkou alebo vstupenkou.


Priebeh súťaže: Súťažiaci je povinný dostaviť sa k pódiu minimálne 5 vystúpení pred plánovaným vystúpením a taktiež je povinný mať pri sebe zvukovú nahrávku na USB. Odporúčame mať kópiu nahrávok v zálohe pre prípad nenačítania zvukovej nahrávky.


Harmonogram vystúpení je orientačný a je potrebné byť pripravený na súťaženie minimálne 30 minút pred plánovaným vystúpením podľa harmonogramu.
Súťažiaci je povinný vystúpiť na pódium do 5 sekúnd od jeho uvedenia vedúcim súťaže.

Akrobacia: Je definovaná, keď sa telo nedotýka zeme. (saltá, Flik Flak, voľné premety …), výnimkou sú skoky a zdvíhacie prvky. Premety na rukách nie sú definované ako akrobacie.


Upozornenie!
Lifty (prvky, kde je tanečník pomocou iných tanečníkov zdvihnutý zo zeme) vo výkonnostnej kategórií B vo vekovej kategórií MINI a DETI sú zakázané!!

Apelujeme na choreografov, aby sa dodržiavali morálne hranice spoločensky akceptovateľných pravidiel vo vzťahu k veku tanečníkov.
Napr. vulgárne slová (v cudzom jazyku) v hudbe v mini a detských vekových kategóriách, nevhodný a vyzývavý kostým vzhľadom na vekovú kategóriu, a pod.


Hudba: Vedúci skupín sú na základe e-mailovej výzvy povinní v stanovenom termíne vopred poslať hudobnú nahrávku. Zároveň je povinný mať pri sebe zvukovú nahrávku na USB s riadnym označením tanečnej skupiny. Za sprievodnú hudbu zodpovedá vedúci skupiny. Prítomnosť vedúceho skupiny je povinná pri zvukárovi. Odporúčame mať kópiu nahrávok v zálohe pre prípad nenačítania zvukovej nahrávky.
Tanečný parket: Tanečný parket má rozmery najmenej 10 x 10 m, baletový koberec (baletizol). Počas súťaže je zakázané zdržiavať sa pred javiskom.

Scenérie, rekvizity, kulisy: Použitie scenérií, rekvizít a kulís sú individuálne stanovené v tanečných kategóriách na webovej stránke v časti Tanečné štýly. Vedúci tanečnej skupiny zodpovedá za to, že neohrozujú bezpečnosť súťažiacich a musia byť zabezpečené tak, aby nepoškodili baletizol.


Pomôcky: Pomôcky sú definované ako súčasť kostýmu alebo mini pomôcka (napr. kniha, viktoriánska palica, klobúk, šál, atď.).


Vecné ceny: Prvé tri miesta poháre alebo medaily, diplomy v každej vekovej kategórií.
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov je potrebné dostaviť sa v súťažnom – choreografickom kostýme.

Súťažné vystúpenie môže byť ohodnotené, len v prípade, že sa odsúťaží aspoň 50% súťažnej produkcie. Vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia vedúceho súťaže je možné opätovné súťaženie.

Technicka
– Úroveň obtIažnosti tanečných prvkov
– Prevedenie tanečných prvkov
– technická a kvalitatívna úroveň vystúpenia vo vzťahu k veku a k vedomostiam súťažiacich
– rytmus

Choreografia
– originalita, tvorivosť
– súlad hudby a choreografie
– kompozícia, využitie priestoru, zmena tvarov choreografie
– čitateľnosť choreografie

Prevedenie
– výrazový prejav
– imidž, kostým
– celkový dojem

Rozhodcovia: kvalifikovaní rozhodcovia v zastúpení každého tanečného štýlu (3-5 osôb).

Poradie a umiestnenie:
Poradie sa určuje na základe bodového hodnotenia porotcov a nimi určeného poradia. Rankingový bodový systém. Choreografia, ktorá získa najnižší súčet poradí, tak získa prvé miesto. Ak na niektorej priečke bude nerozhodné poradie, tak rozhoduje absolútny súčet bodov.
Ak je v kategórii jedna choreografia a nie je možné určiť poradie, udeľuje sa umiestnenie na základe dosiahnutých bodov, podľa ktorých sa určí aj postup do ďalšieho kola.

Maximálni počet bodov je 90.

„A“ kategória:

Zlaté umiestnenie 74 a viac bodov
Strieborné umiestnenie 65 – 73,9 bodov
Bronzové umiestnenie pod 64,9

„B“ kategória:

Malé zlaté umiestnenie nad 64 bodov
Malé strieborné umiestnenie 55 – 63,9 bodov
Malé bronzové umiestnenie do 54,9 bodov

Diskvalifikácia
Porota navrhuje diskvalifikovať súťažiaceho, ak:
– súťažné vystúpenie nemôže byť posudzované, t.j. predviedlo menej ako 50% choreografie
– súťažiaci sa nedostaví na vystúpenie podľa harmonogramu
– iné výnimočné prípady
O diskvalifikácií rozhoduje vedúci súťaže.

Podmienkou pre účasť na súťaži, je úhrada štartovného v zmysle propozícií súťaže. Za úhradu štartovného sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet organizátora. Pri úhrade štartovného je potrebné použiť variabilný symbol, ktorý bol pridelený v rámci platobného predpisu v časti platby on-line prihlasovania.

V prípade, ak štartovné poplatky nebudú uhradené v stanovenom termíne, organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Odhlásenie zo súťaže je možné v zmysle pravidiel uvedeného v propozíciách súťaže. Po uzávierke prihlášok nie je možné nárokovať si vrátenie štartovného poplatku, ak propozície nestanovujú inak. V prípade, že sa súťažiaci nedostaví v stanovenom čase na svoje vystúpenie, tak nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku.

Súťaž WINTERSHOW je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá.

Súťaž WINTERSHOW je pohárová jednokolová súťaž a vzťahujú sa na ňu primerane tie isté pravidlá ako na súťaž SHOWTIME DANCE.

PaedDr. Lenka Kluchová
Riaditeľka SHOWTIME DANCE